9003 - Mã HS 90031100: Gọng kính chất liệu nhựa, mới 100%, thương hiệu OPM, tên hàng OPM Y-1085KT BK 50... (mã hs gọng kính chất/ hs code gọng kính ch)
- Mã HS 90031100: Gọng kính bảo hộ NH-3060011029- GREY FRAMES PLASTICS OF GOGGLES 10167 3060011029 1090050385. Hàng mới 100%... (mã hs gọng kính bảo h/ hs code gọng kính bả)
- Mã HS 90031900: Gọng kính mắt bằng kim loại (không có mắt kính) nhãn hiệu JÍN, float titanium 56-16-147-32. Hàng mới 100%... (mã hs gọng kính mắt b/ hs code gọng kính mắ)
- Mã HS 90031900: Gọng kính nhãn hiệu Gucci eyewear hexagonal frame glasses- 13361232, chất liệu Acetate 20%, Metal (other 80%). Mới 100%... (mã hs gọng kính nhãn/ hs code gọng kính nh)
- Mã HS 90031900: Gọng kính 2245... (mã hs gọng kính 2245/ hs code gọng kính 22)
- Mã HS 90031900: Gọng kính 2247... (mã hs gọng kính 2247/ hs code gọng kính 22)
- Mã HS 90031900: Gọng kính 2248... (mã hs gọng kính 2248/ hs code gọng kính 22)
- Mã HS 90031900: Gọng kính 2253... (mã hs gọng kính 2253/ hs code gọng kính 22)
- Mã HS 90031900: Gọng kính 2254... (mã hs gọng kính 2254/ hs code gọng kính 22)
- Mã HS 90031900: Gọng kính 2255... (mã hs gọng kính 2255/ hs code gọng kính 22)
- Mã HS 90031900: Gọng kính 2256... (mã hs gọng kính 2256/ hs code gọng kính 22)
- Mã HS 90031900: Gọng kính 2258... (mã hs gọng kính 2258/ hs code gọng kính 22)
- Mã HS 90031900: Gọng kính 3141-44-W22-15. 02. 19... (mã hs gọng kính 3141/ hs code gọng kính 31)
- Mã HS 90031900: Gọng kính 3143-43-H74-15. 02. 19... (mã hs gọng kính 3143/ hs code gọng kính 31)
- Mã HS 90031900: Gọng kính 3144-46-D71-13. 06. 19... (mã hs gọng kính 3144/ hs code gọng kính 31)
- Mã HS 90031900: Gọng kính 4296-49-R56-27. 08. 19... (mã hs gọng kính 4296/ hs code gọng kính 42)
- Mã HS 90031900: Gọng kính 4299-47-001-15. 10. 19... (mã hs gọng kính 4299/ hs code gọng kính 42)
- Mã HS 90031900: Gọng kính 4317-49-R56-18. 04. 19... (mã hs gọng kính 4317/ hs code gọng kính 43)
- Mã HS 90031900: Gọng kính 4319-47-I66-02. 05. 18... (mã hs gọng kính 4319/ hs code gọng kính 43)
- Mã HS 90031900: Gọng kính 4339-45-001-27. 12. 18... (mã hs gọng kính 4339/ hs code gọng kính 43)
- Mã HS 90031900: Gọng kính 4340-42-001-27. 12. 18... (mã hs gọng kính 4340/ hs code gọng kính 43)
- Mã HS 90031900: Gọng kính 4342-47-I66-16. 04. 19... (mã hs gọng kính 4342/ hs code gọng kính 43)
- Mã HS 90031900: Gọng kính 6252-54-001-17. 05. 18... (mã hs gọng kính 6252/ hs code gọng kính 62)
- Mã HS 90031900: Gọng kính 6262-55-001-05. 04. 19... (mã hs gọng kính 6262/ hs code gọng kính 62)
- Mã HS 90031900: Gọng kính 6287-51-001-11. 10. 18... (mã hs gọng kính 6287/ hs code gọng kính 62)
- Mã HS 90031900: Gọng kính 6291-46-001-01. 02. 18... (mã hs gọng kính 6291/ hs code gọng kính 62)
- Mã HS 90031900: Gọng kính 6312-49-S96-01. 02. 18... (mã hs gọng kính 6312/ hs code gọng kính 63)
- Mã HS 90031900: Gọng kính 6356-51-Q36-29. 03. 19... (mã hs gọng kính 6356/ hs code gọng kính 63)
- Mã HS 90031900: Gọng kính 6363-54-001-18. 02. 19... (mã hs gọng kính 6363/ hs code gọng kính 63)
- Mã HS 90031900: Gọng kính 6364-54-M31-20. 02. 19... (mã hs gọng kính 6364/ hs code gọng kính 63)
- Mã HS 90031900: Gọng kính 6368-53-L24-02. 11. 18... (mã hs gọng kính 6368/ hs code gọng kính 63)
- Mã HS 90031900: Gọng kính 6375-55-404-25. 03. 19... (mã hs gọng kính 6375/ hs code gọng kính 63)
- Mã HS 90031900: Gọng kính 6383-55-667-25. 03. 19... (mã hs gọng kính 6383/ hs code gọng kính 63)
- Mã HS 90031900: Gọng kính 6407-54-001-22. 05. 19... (mã hs gọng kính 6407/ hs code gọng kính 64)
- Mã HS 90031900: Gọng kính 4347-001-14. 10. 19... (mã hs gọng kính 4347/ hs code gọng kính 43)
- Mã HS 90031900: Gọng kính 4352-001-10. 10. 19... (mã hs gọng kính 4352/ hs code gọng kính 43)
- Mã HS 90031900: Gọng kính 6338-001-11. 10. 18... (mã hs gọng kính 6338/ hs code gọng kính 63)
- Mã HS 90031900: Gọng kính 6365-001-20. 02. 19... (mã hs gọng kính 6365/ hs code gọng kính 63)
- Mã HS 90031900: Gọng kính 4301-46-001-10. 10. 19... (mã hs gọng kính 4301/ hs code gọng kính 43)
- Mã HS 90031900: Gọng kính 4316-51-U77-22. 05. 19... (mã hs gọng kính 4316/ hs code gọng kính 43)
- Mã HS 90031900: Gọng kính 4335-45-001-10. 10. 19... (mã hs gọng kính 4335/ hs code gọng kính 43)
- Mã HS 90031900: Gọng kính 6367-48-001-11. 10. 18... (mã hs gọng kính 6367/ hs code gọng kính 63)
- Mã HS 90031900: Gọng kính 6408-49-001-12. 04. 19... (mã hs gọng kính 6408/ hs code gọng kính 64)
- Mã HS 90031900: Gọng kính 5011-50-CREPUSCULE-12. 07. 19... (mã hs gọng kính 5011/ hs code gọng kính 50)
- Mã HS 90031900: Gọng kính 5001-46-AGATE VERTE-21. 02. 18... (mã hs gọng kính 5001/ hs code gọng kính 50)
- Mã HS 90031900: Gọng kính 5014-47-BLEU FRAMBOISE-12. 07. 19... (mã hs gọng kính 5014/ hs code gọng kính 50)
- Mã HS 90039000: Cụm vỏ trước của kính thực tế ảo SM-R325... (mã hs cụm vỏ trước củ/ hs code cụm vỏ trước)
- Mã HS 90039000: Chân kính plastic ACCESSORY 3061011090- GREY FRAMES PLASTICS OF GOGGLES 10167 1090050373, 1090050374, . Hàng mới 100%... (mã hs chân kính plast/ hs code chân kính pl)
>