2403 - Mã HS 24031100: SỢI THUỐC LÁ (NICOTIANA TABACUM). SL: 237 BALES 9. 982 KG (N. W)... (mã hs sợi thuốc lá n/ hs code sợi thuốc lá)
- Mã HS 24031920: Sợi thuốc lá trương nở Bangladesh loại CFD2 vụ 2018... (mã hs sợi thuốc lá tr/ hs code sợi thuốc lá)
- Mã HS 24031920: Sợi thuốc lá. Loại AAD3. Vụ mùa 2018... (mã hs sợi thuốc lá l/ hs code sợi thuốc lá)
- Mã HS 24031920: Sợi thuốc lá... (mã hs sợi thuốc lá/ hs code sợi thuốc lá)
- Mã HS 24031920: Sơi thuôc la (Diet Tobacco Cut Rag- C/CD1), vu mua 2019... (mã hs sơi thuôc la d/ hs code sơi thuôc la)
- Mã HS 24031920: Sợi thuốc lá (lá thuốc lá đã chế biến khác để sản xuất thuốc lá điếu)... (mã hs sợi thuốc lá l/ hs code sợi thuốc lá)
- Mã HS 24031920: Sợi thuốc lá (34C-XK)... (mã hs sợi thuốc lá 3/ hs code sợi thuốc lá)
- Mã HS 24031920: Sợi thuốc lá tổng hợp (L10)... (mã hs sợi thuốc lá tổ/ hs code sợi thuốc lá)
- Mã HS 24031920: Sợi thuốc lá CUTRAG 35K-XK... (mã hs sợi thuốc lá cu/ hs code sợi thuốc lá)
- Mã HS 24031920: Thành phẩm sợi thuốc lá, Chủng loại PS-4... (mã hs thành phẩm sợi/ hs code thành phẩm s)
- Mã HS 24031999: Sợi thuốc lá gia công... (mã hs sợi thuốc lá gi/ hs code sợi thuốc lá)
- Mã HS 24031999: Sợi thuốc lá xuất khẩu BS K328, (Sản xuất tại Việt Nam)... (mã hs sợi thuốc lá xu/ hs code sợi thuốc lá)
- Mã HS 24031999: THUỐC LÁ 555 SILVER... (mã hs thuốc lá 555 si/ hs code thuốc lá 555)
- Mã HS 24031999: THUỐC LÁ KENT ISWITCH... (mã hs thuốc lá kent i/ hs code thuốc lá ken)
- Mã HS 24031999: THUỐC LÁ 555 GOLD 20'S... (mã hs thuốc lá 555 go/ hs code thuốc lá 555)
- Mã HS 24031999: CÂY THUỐC LÁ KENT ISWITCH... (mã hs cây thuốc lá ke/ hs code cây thuốc lá)
- Mã HS 24031999: CÂY THUỐC LÁ 555 GOLD 20'S... (mã hs cây thuốc lá 55/ hs code cây thuốc lá)
- Mã HS 24031999: THUỐC LÁ CRAVEN"A"KINGS SIZE CLASSIC... (mã hs thuốc lá craven/ hs code thuốc lá cra)
- Mã HS 24031999: CÂY THUỐC LÁ CRAVEN"A"KINGS SIZE CLASSIC... (mã hs cây thuốc lá cr/ hs code cây thuốc lá)
- Mã HS 24031999: THUỐC LÁ MARLBORO RED UPGRADE 20'S(MB 20'S)... (mã hs thuốc lá marlbo/ hs code thuốc lá mar)
- Mã HS 24031999: CÂY THUỐC LÁ MARLBORO RED UPGRADE 20'S(MB 20'S)... (mã hs cây thuốc lá ma/ hs code cây thuốc lá)
- Mã HS 24031999: Sợi thuốc lá gia công (SX tại Việt Nam)... (mã hs sợi thuốc lá gi/ hs code sợi thuốc lá)
- Mã HS 24039190: Thuốc lá tấm... (mã hs thuốc lá tấm/ hs code thuốc lá tấm)
>