3101 - Mã HS 31010010: Phân bón cải tạo đất hữu cơ NEB-26, dạng lỏng, đóng thùng phuy 1000 lít. Chất hữu cơ: 11%, Đồng: 86ppm, PH(H2O): 3, 4. Nguồn gốc chỉ từ thực vật. NSX: Agmor, Inc. NSX: 05/11/2019-HSD: 05/11/2022. Hàng mới 100%... (mã hs phân bón cải tạ/ hs code phân bón cải)
- Mã HS 31010010: Phân bón sinh học (Chất bổ trợ hữu cơ EXC70 ChampFood), chỉ tiêu chất lượng: Amino axit (Protein): 40%, Độ ẩm: 10%, pHH2O: 5% (có nuồn gốc từ thực vật dùng phục vụ SX nấm mở)- Hàng mới 100%.... (mã hs phân bón sinh h/ hs code phân bón sin)
- Mã HS 31010010: Phân bón lá hữu cơ khoáng SEAWEED 95% (Organic Matter 36%, N 0. 63%, P2O5 0. 18%, K2O 15. 3%, Mg 0. 18%, Ca 0. 18%, Moisture 10%, pH 10) (20kg/thùng).... (mã hs phân bón lá hữu/ hs code phân bón lá)
- Mã HS 31010010: Phân bón lá sinh học HOP TRI SUPER HUMIC (Thành phần: Acid Humic: 70%, độ ẩm: 20%).... (mã hs phân bón lá sin/ hs code phân bón lá)
- Mã HS 31010010: Phân bón hữu cơ nguồn gốc chỉ từ thực vật KEIFUN RYUJO (hàm lượng chất hữu cơ: >70%, tỷ lệ C/N <12%, độ ẩm: <30%, PH: >5, As <10ppm, Cd <5ppm, Pb: <200ppm), đóng 10kg/bao, hàng mới 100%... (mã hs phân bón hữu cơ/ hs code phân bón hữu)
- Mã HS 31010010: Phân bón cải tạo đất hữu cơ NEB-26, dạng lỏng, đóng thùng phuy 200 lít. Nguồn gốc chỉ từ thực vật. Hàng mới 100%... (mã hs phân bón cải tạ/ hs code phân bón cải)
- Mã HS 31010010: Phân bón hữu cơ cải tạo đất (Soil Conditioners) thành phần: Nitơ (N) 8%; lưu huỳnh (S)18%; trung vi lượng (Micro Elements)10%)... (mã hs phân bón hữu cơ/ hs code phân bón hữu)
- Mã HS 31010092: Phân Hữu Cơ FERTIPLUS 65 OM (Thành phần: Chất Hữu Cơ: 65%, N: 3, 5%, K2O: 2%, C/N: 12, Độ ẩm: 15%, pHH2O: 5)... (mã hs phân hữu cơ fer/ hs code phân hữu cơ)
- Mã HS 31010092: Phân hữu cơ Farmers House. Hàm lượng 67% hữu cơ. Hàng mới 100%... (mã hs phân hữu cơ far/ hs code phân hữu cơ)
- Mã HS 31010092: Phân hữu cơ sinh học GSX-03. hàng phù hợp quyết định 1062/QĐ-BVTV-PB. Hàng mới 100%.... (mã hs phân hữu cơ sin/ hs code phân hữu cơ)
- Mã HS 31010092: Loại: Phân hữu cơ khoáng; Tên: AGROGOLD. Hàm lượng N: 4%; P2O5hh: 2%; K2Ohh: 2%; Hữu cơ: 70%; Ca: 6%; Fe: 100ppm; Zn: 300ppm. Hàng đóng trong bao 25kg. (QĐLH số: 920/QĐ-BVTV-PB ngày 03/08/2018).... (mã hs loại phân hữu/ hs code loại phân h)
- Mã HS 31010092: Phân Hữu Cơ VT KOBE 50 OM (Thành Phần: Chất Hữu Cơ: 50%, N: 2%, P2O5: 2%, K2O: 2%, C/N: 12, Độ ẩm: 30%, pHH2O; 5)... (mã hs phân hữu cơ vt/ hs code phân hữu cơ)
- Mã HS 31010092: Loại: Phân bón lá hữu cơ NPK; Tên: NEPTUNE HARVEST FISH SEAWEED FERTILIZER. Hàm lượng hữu cơ: 12%;N: 2%; P2O5: 4%; K2O: 0, 5%. Hàng đóng thùng 55gallon. (UQ và QĐLH số: 2060/QĐ-BVTV-PB ngày 07/5/2019)... (mã hs loại phân bón/ hs code loại phân b)
- Mã HS 31010092: Phân Hữu Cơ KANGAROO-01 NAUY (Thành phần: Chất Hữu Cơ: 70%, N: 3%, P2O5: 2%, K2O: 2%, Tỷ lệ: C/N: 12; Độ ẩm: 30%, pHH2O: 5). Hàng xá trong cont... (mã hs phân hữu cơ kan/ hs code phân hữu cơ)
- Mã HS 31010092: Phân Hữu Cơ ITALPOLLINA (Thành Phần: Hữu Cơ: 70%, C/N: 12, Độ ẩm: 15%, pHH2O: 5)... (mã hs phân hữu cơ ita/ hs code phân hữu cơ)
- Mã HS 31010092: Phân Hữu Cơ NOVAGREEN 70 OM (Thành phần: Chất Hữu Cơ: 70%, N: 3, 5%, K2O: 2%, C/N: 12, Độ ẩm: 15%, pHH2O: 5)... (mã hs phân hữu cơ nov/ hs code phân hữu cơ)
- Mã HS 31010092: Phân bón hữu cơ Kokuryu Sakura hiệu Kokuryu, hàm lượng: chất hữu cơ: 25%, tỷ lệ C/N: 7, nồng độ pH H2O: 6, độ ẩm: 20%, 15 kg/ túi, 6720 túi 100800 kg, mới 100%... (mã hs phân bón hữu cơ/ hs code phân bón hữu)
- Mã HS 31010092: Phân hữu cơ Farmers House. Hàm lượng 67% hữu cơ. (hàng đóng bao đồng nhất 25kg/bao) Hàng mới 100%... (mã hs phân hữu cơ far/ hs code phân hữu cơ)
- Mã HS 31010092: Phân bón có nguồn gốc động vật, đã qua xử lý (Phân gà viên nén, Hàm lượng N-P-K: >7%, chất hữu cơ: >50%, độ ẩm: < 25%), trọng lượng 50kg/bao. Hàng mới 100%... (mã hs phân bón có ngu/ hs code phân bón có)
- Mã HS 31010092: Bột đâu cá nục (dùng làm phân bón)... (mã hs bột đâu cá nục/ hs code bột đâu cá n)
- Mã HS 31010099: Phân bón lá NPK hữu cơ HALIFAX TM (Organic Matter 5%, N 0. 09%, P2O5, 0. 36%, K2O 1, 44%, Mg 0. 009%, Ca 0. 0095%, pH 5. 4, Density 1. 1 g/ml) (208 lít/drum)... (mã hs phân bón lá npk/ hs code phân bón lá)
- Mã HS 31010099: Phân Bón Lá VINH THANH OMEGA GROW 5-1-1 (Thành phần: N: 5%, P2O5: 1%, K2O: 1%, Axit amin: 14%, pHH2O: 3, 8, Tỷ Trọng: 1, 2)... (mã hs phân bón lá vin/ hs code phân bón lá)
- Mã HS 31010099: Phân hữu cơ AGWELL: Hữu cơ: 25%, C/N: 11, Độ ẩm: 30%, pHh2o: 5, 0. Hàng mới 100%... (mã hs phân hữu cơ agw/ hs code phân hữu cơ)
- Mã HS 31010099: Phân bón lá sinh học MECOZYN. Hàm lượng A. H: 55%; A. F: 5%; PHH2O: 5. Hàng đóng trong bao 25kg/bao. QĐLH số: 863/QĐ-BVTV-PB ngày 19/7/2018.... (mã hs phân bón lá sin/ hs code phân bón lá)
- Mã HS 31010099: Loại: Phân bón hữu cơ sinh học; Tên: AGRIMARTIN (BIOPELLETS) UNIFARM. Hàm lượng: Hữu cơ: 70%;A. H: 3%;A. F: 2%;N: 4%;P2O5: 2, 2%;K2O: 2, 5%. Hàng đóng trong 25kg/bao. UQ&QĐLH số: 2265/QĐ-BVTV-PB ngày10/08/2018.... (mã hs loại phân bón/ hs code loại phân b)
- Mã HS 31010099: Nguyên liệu để sản xuất phân bón: Phân bón sinh học Potassium Humate, dạng bột.... (mã hs nguyên liệu để/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 31010099: Phân hữu cơ NIPPON YUKI: Hữu cơ: 50%, Độ ẩm: 30%, C/N: 12, PHh2o: 5. 0. Hàng mới 100%... (mã hs phân hữu cơ nip/ hs code phân hữu cơ)
- Mã HS 31010099: Phân hữu cơ sinh học Chicmanure (Fertisoa) Uni-Farm, hàng bao 25kg/bao, chất hữu cơ: 70%, axit humic: 3%, axit fulvic: 2%, đạm: 4%, lân: 2, 2%, kali: 2, 5%, độ ẩm: 12%, PHH2O: 5.... (mã hs phân hữu cơ sin/ hs code phân hữu cơ)
- Mã HS 31010099: Phân hữu cơ CSV OZERI NPK 5-2-3 + 65 OM (Nito: 5%; P2O5: 2% K2O: 3%; hữu cơ: 65 OM). Hàng đóng trong bao 1300 kg/bao. Hàng mới 100%.... (mã hs phân hữu cơ csv/ hs code phân hữu cơ)
- Mã HS 31010099: Phân bón lá Kali sinh học Gapmin. Hàng mới 100%.... (mã hs phân bón lá kal/ hs code phân bón lá)
- Mã HS 31010099: Phân hữu cơ: Orgamo oganic fertilizer, bón rễ, dạng viên. Bao PP: 20kg/bao. chất hữu cơ 67%, Nts: 3, 5%, P2O5hh: 2%, K2Ohh: 2%Tỷ lệ C/N: 12, độ ẩm 30% pHh2o: 5. phù hợp QĐLH số 1940/QĐ-BVTV-PB: 13/03/2019.... (mã hs phân hữu cơ or/ hs code phân hữu cơ)
- Mã HS 31010099: Phân bón sinh học Potassium Humate, axit humic: 50%min, độ ẩm: 25%max, pHH20: 5, 25kg/bao, hàng thuộc NĐ 108/2017/NĐ-CP, hàng mới 100%... (mã hs phân bón sinh h/ hs code phân bón sin)
- Mã HS 31010099: Phân bón lá NK sinh học- AMINO SEAWEED (Amino axit tổng số: 1. 2%, Đạm tổng số 3%, Kali hữu hiệu 6%, tỷ trọng 1. 2), quy cách 12 chai/thùng, tổng cộng: 84 thùng- 1L/chai. Hàng mới 100%... (mã hs phân bón lá nk/ hs code phân bón lá)
- Mã HS 31010099: Phân bón hữu cơ sinh học Potassium Humate, pH: 6, 0, chất hữu cơ: 40%, axit humic: 35%, kali hữu hiệu(K2Ohh): 5%, độ ẩm: 20%, 25kg, mới 100%. NK theo GP số 106/GPNK-BVTV-PB ngày 25/12/2019 của Cục Bảo vệ Thực vật... (mã hs phân bón hữu cơ/ hs code phân bón hữu)
- Mã HS 31010099: Phân bón lá YARA VITA (TM)BORTRAC (Thành phần: Boron (B): 10. 9% w/v) dạng lỏng, 1000lit/bồn... (mã hs phân bón lá yar/ hs code phân bón lá)
- Mã HS 31010099: Phân hữu cơ TORI: Hữu cơ: 30%, C/N: 11, Độ ẩm: 30%, pHh2o: 5, 0. Hàng mới 100%... (mã hs phân hữu cơ tor/ hs code phân hữu cơ)
- Mã HS 31010099: Phân bón lá vi lượng: Verno Cu/Zn 30-30 (Thành phần: Cu: 300ppmm, Zn: 300ppmm, độ ẩm: 2%). Hàng mới 100%... (mã hs phân bón lá vi/ hs code phân bón lá)
- Mã HS 31010099: Phân bón vi sinh vật BiOWiSH (TM) Crop Liquid 1 Liter, Mã số phân bón 18746, (1 Ea 1 lít), hàng mới 100%.... (mã hs phân bón vi sin/ hs code phân bón vi)
- Mã HS 31010099: HAKKO KEIFUN (PHAN GA LEN MEN; OM > 40%, Moisture < 30%; C/N<12; pH > 5)... (mã hs hakko keifun p/ hs code hakko keifun)
- Mã HS 31010099: Phân hữu cơ Manugold... (mã hs phân hữu cơ man/ hs code phân hữu cơ)
- Mã HS 31010099: Phân hữu cơ F-Kal 3-2-2... (mã hs phân hữu cơ fk/ hs code phân hữu cơ)
- Mã HS 31010099: Phân hữu cơ Thunder 65OM+3-2-2... (mã hs phân hữu cơ thu/ hs code phân hữu cơ)
- Mã HS 31010099: Phân hữu cơ, Orgamo organic Fertilizer bón rễ. Hàng bao 20kg/bao. Chất hữu cơ 67%, Nts: 3, 5%, P2O5hh: 2%, K2Ohh: 2%Tỷ lệ C/N: 12, độ ẩm 30% pHh2o: 5.... (mã hs phân hữu cơorg/ hs code phân hữu cơ)
- Mã HS 31010099: Phân bón lá trung vi lượng Max Pak Bắc Mỹ. Thành phần: S: 3%, Zn: 35000ppm;B: 6000ppm;Cu: 10000ppm;Fe: 20000ppm;Mn: 10000ppm;Mo: 500ppm;Hữu cơ: 8%;pHH2O: 1, 2;Tỷ trọng: 1, 29. Dạng lỏng, bồn1040L. Nhãn HumaGro. Mới 100%... (mã hs phân bón lá tru/ hs code phân bón lá)
- Mã HS 31010099: Phân hữu cơ Nature' choice 4N 65OM... (mã hs phân hữu cơ nat/ hs code phân hữu cơ)
- Mã HS 31010099: Phân hữu cơ: Chicken Dung Pellet Green Fuji 3-2-3. Thành phần: chất hữu cơ: 44%; tỷ lệ C/N: 12; độ ẩm: 30%; pHH2O: 5. 0. Hàng mới 100%, Hàng nhập phù hợp với QĐCNPBLH số 170/QĐ-BVTV-PB ngày 16/01/2018... (mã hs phân hữu cơ ch/ hs code phân hữu cơ)
- Mã HS 31010099: Phân hữu cơ vi sinh VIGAF-B. O. F, nhãn hiệu: con dơi đỏ, hàng đồng nhất 50kg/bao, xuất xứ: Việt Nam. (Tổng chi phí nguyên liệu cộng chi phí năng lượng dưới 51% giá thành sản phẩm)... (mã hs phân hữu cơ vi/ hs code phân hữu cơ)
- Mã HS 31010099: Phân hữu cơ làm từ mùn dừa dùng để trồng cây- (1 bao 21. 8 kgs)- Sản xuất Việt Nam... (mã hs phân hữu cơ làm/ hs code phân hữu cơ)
- Mã HS 31010099: Phân hữu cơ sinh học Ami-Ami, 1000 lít/thùng, tỷ trọng tài nguyên khoáng sản và chi phí năng lượng dưới 51% giá thành... (mã hs phân hữu cơ sin/ hs code phân hữu cơ)
- Mã HS 31010099: Phân bón hữu cơ dạng viên (Chemical Fertilizer);50kgs/woven bag... (mã hs phân bón hữu cơ/ hs code phân bón hữu)
>