Tra cứu mã HS Code hàng hoá xuất nhập khẩu

HS CODE | Description of goods
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2312994/000010/10101674/003366000G00/SINKERS HB 0.25 MCPA 0285 NN
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2312994/000020/10101675/003367000G00/SINKERS LB 0.25 MCPB 0286 MM
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2313000/000010/10113124/209264100G01/209264100G00 SINKERS E 18 0.30 10113123
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2313000/000030/10100471/209202336G01/209202336G00 SINKERS 0.20 10017265
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2313000/000050/10101467/417093100C03 AUSW.PLATINE 0.80 200 688 AEST 08 E10/12
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2313000/000070/20000732/417000020/00/ZWI.SCHIEBER 0.85 210 177AEST.01 E10/12
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2313000/00040/10138476/417001040A00 KUPPLUNGSTEIL 0.85 E 10/12 E 253 382 AEST 01
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2313019/000010/10112329/001502610G00/SINKERS 0.49 LB G1.04.0152
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2313019/000020/10123452/071518000/00 SOTTOAGO 0.84 HB G1.03.0006
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2313019/000030/10123454/071518001/00 SOTTOAGO 0.84 LB G1.03.0018
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2313019/000040/10124306/05150170/00 TRANSF JACKS 0.24 HB L G1.05.0027 FIN.9
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2313019/000050/10127038/051501150/00 TRANSF.JACKS 0.24 HB R G2.05.0003 FIN.9
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2313019/000060/10127091/051501170/00 TRANSF.JACKS 0.24 HB L G2.05.0002 FIN.9
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2313019/000070/10127039/051501160/00 TRANSF.JACKS 0.24 LB R G2.05.0005 FIN.9
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2313019/000080/10127092/051501180/00 TRANSF.JACKS 0.24 LB L G2.05.0004 FIN 9
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2313019/000090/10125949/051501120/00 TRANSF.JACKS 0.24 LB R G1.05.0037 FIN 14
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2313019/000100/10125948/051501110/00 TRANSF.JACKS 0.24 HB R G1.05.0035 FIN,14
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2313019/000110/10125951/051501140/00 TRANSF.JACKS 0.24 LB L G1.05.0036 FIN.14
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2313019/000120/10125950/0051501130/00 TRANSF .JACKS 0.24 HB L G1.05.0034 FIN.14
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2313019/000130/10000231/001500230G00 SINKERS 0140673 0.29 D4.04.0201 F.17/22
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2313019/000140/10125573/101523011/00 SLIDERS PKB0130 0.70 U9.02.7112 E9/15
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2313019/000150/10125581/101524010/00 SLIDERS PKB1130 0.70 U9.02.7516 E9/16
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2313019/000160/10125558/101523005/00 SLIDERS PKB0127 0.70 U9.02.7107 E9/15
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2313019/000170/10125555/101523001/00 SLIDERS PKB0123 0.70 U9.02.7105 E9/15
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2313019/000180/10125559/101523006/00 SLIDERS PKB0127S 0.70 U9.02.7108 E9/15
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2313019/000190/10125697/111523013/00 SLIDERS PKB0130R 0.70 U9.02.7101 E12/15
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2313019/000200/10125696/111523012/00 SLIDERS PKB0130L 0.70 U9.02.7100 E12/15
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2313019/000210/10125695/111523011/00 SLIDERS PKB0129R 0.70 U9.02.7099 E12/15
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2313019/000220/10125694/111523010/00 SLIDERS PKB0129L 0.70 U9.02.7098 E12/15
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2313019/000230/10125681/111523005/00 SLIDERS PKB0127R 0.70 U9.02.7093 E12/15
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2313019/000240/10125680/111523004/00 SLIDERS PKB0127L 0.70 U9.02.7092 E12/15
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2313019/000250/10125710/111523016/00 SLIDERS PKB0122R 0.70 U9.02.7104 E12/15
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2313037/000010/10008007/206000250G00 SINKERS H.2.5 0.20 35 21 88.0 E18/22
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2313042/000030/10116952/209203761G00 SINKERS 0.30/0.20
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2315675/000020/10008092/206059000G00/206059000G00 EINSCHL.PLAT.H.3.2 0.20 35 21 94.0 E18/22
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2317338 / 000030/10134099/209204377G01/209204377G00 SINKERS 0.20 10134098
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2317338/000010/10117483/203434100G00 SINKERS 0.25 S 910184161H
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2317338/000020/10007953/206000031G00 EINSCHL.PLAT.0.40/0.30 35 19 07.0
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2317338/000030/10134099/209204377G01 / 209204377G00 SINKERS 0.20 10134098
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2317338/000040/10100473/209202346G01/209202346G00 SINKERS 0.25 10100868
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2317338/000050/10008894/209200270G01/209200270G00 SINKERS 0.25 10008893
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2317338/000060/10100471/209202336G01/209202336G00 SINKERS 0.20 10017265
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2320320/000010/10008819/207863000G01/20786300G00 SINKERS 0.25 10008818
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2320320/000020/10001991/053706100/TRANSF.JACKS NF.R.0.30 NDK 014830 RS
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2320320/000030/10001995/053708100/00 TRANSF.JACKS NF.L.0.30 NDK 014830 LS
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2320324/000010/10003422/083324100/00 SELECTORS NF NEUTRO 0.41 MLJB 0607 HH
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2320396/000010/10006719/120015000/00 DZ-SINKERS E 12/14 0.42 12 C
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2322593/000010/10135219/209204421G01/209204421G00 SINKERS 0.30/0.20 10135218
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2323058 / 000010/10113107/083326000/00 JACK DI ALZATA 0.70 MLJB 0930HH
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2323058/000020/10123557/083328000/00 SELECTOR 0.70 NEUTRO MLJA0912GG AX030123
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2323058/000030/10123564/073322000/00 CYL.JACKS HB 0.70 MLSA 0224 DD
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2323058/000040/10124263/073322001/00 CYL.JACKS 0.70 MB ML SC 0225 EE F.24/36
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2323058/000050/10123565/073322002/00 CYL.JACKS LB 0.70 ML SB 0226 FF
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2323063 / 000050 / 10103485/203433100G01 / 203433100G00 SINKERS 0.30 10103484
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2323201 / 000020 / 13325580GUIDE NEEDLE WITH TUBE NH-0-B R 161-ROE/33/V
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2326025 / 000010 / 10102646 / 023386000G00 SINKERS 0.60/0.28 HB MCPA 0293 NN F.36/48
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2326025 / 000020 / 10008695/206688001G01 / 206688001G00 SINKERS 1431071 0.30/0.25 10008694
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2326025/000030/10117883/203400086G01/203400086G00 SINKERS 0.30/0.20 10117882
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2326035/000030/10003819/100011001/00 SLIDERS 0 E 6/8
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2326096/000010/20000757/417099001/03 AUSW.PLATINE EINTEILIG 0.63 224 725 AEST.02 E14
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2327861/000020/10007619/203431100G01/203431100G00 SINKERS 0.20 10007618
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2327861/000030/10101728/203432100G01/203432100G00 SINKERS 0.25 10101727
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2327861/000040/10103115/206000480G01/206000480G00 SINKERS 0.20 10008032
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2327861/000050/10104781/206000661G01/206000661G00 EINSCHL PLAT 0.40/0.30 10008050
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2327861/000060/10101104/206625001G01/206625001G00 SINKERS 1241209 0.45/0.25 10008632
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2327861/000070/10101750/206686101G01 / 206686101G00 SINKERS 1430979 0.30/0.25 10101555
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2327861/000080/10101751/206687101G01/206687101G00 SINKERS 1430978 0.30/0.20 10101559
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2327861/000090/10118263/209203139G01/209203139G00 SINKERS 0.30/0.20 10118262
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2327861/000100/10101721/209280101G01/209280101G00 SINKERS 0.30/0.20 10101720
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2327863/000010/10117883/203400086G01/203400086G00 SINKERS 0.30/0.20 10117882 (FOR MFG)
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2327863/000020/10007619/203431100G01/203431100G00 SINKERS 0.20 10007618 (FOR MFG)
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2327863/000030/10103115/206000480G01/206000480G00 SINKERS 0.20 10008032 (FOR MFG)
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2327863/000040/10104781/206000661G01/206000661G00 EINSCHL.PLAT.0.40/0.30 10008050(FOR MFG)
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2327863/000050/10008106/206066001G01/206066001G00 EINSCHL.PL. T/14932 0.4/0.3 10008105(FOR
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2327863/000060/10101105/206624001G01/206624001G00 SINKERS 1241193 0.35/0.20 10008622(FOR MF
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2327863/000070/10101104/206625001G01/206625001G00 SINKERS 1241209 0.45/0.25 10008632(FOR MF
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2327863/000080/10101750/206686101G01/206686101G00 SINKERS 1430979 0.30/0.25 10101555(FOR MF
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2327863/000080/10101750/2066861101G01/206686101G00 SINKERS 1430979 0.30/0.25 10101555
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2327863/000090/10101751/206687101G01/206687101G00 SINKERS 1430978 0.30/0.20 10101559(FOR MF
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2327863/000110/10113124/209264100G01/209264100G00 SINKERS E 18 0.30 10113123(FOR MFG)
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2327863/000120/10101721/209280101G01/ 209280101G00 SINKERS 0.30/0.20 10101720
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2327863/000120/10101721/209280101G01/209280101G00 SINKERS 0.30/0.20 10101720(FOR MFG)
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2327981/000010/10135219/209204421G01/209204421G00 SINKERS 0.30/0.20 10135218
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2327981/000020/10117883/203400086G01/203400086G00 SINKERS 0.30/0.20 10117882
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2327981/000040/10008664/206675001G00 SINKERS 1360343 0.30/0.25 S00-354 008-0.25E20/24
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2327981/000050/10112561/209203711G01/209203711G00 SINKERS 0.25/0.15 10112560
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2327981/000060/10112561/209203711G01 / 209203711G00 SINKERS 0.25/0.15 10112560
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2328876/000010/10008668/206676000G00 SINKERS 1360336 0.30 S00-354 008-0.30E12/18
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2328876/000020/10002120/071014000/00 JACKS 0.25 265325-5220314-64989
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2328876/000030/10000107/001022000G00 SINKERS 0.50 265432-5220313-61796
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2328876/000040/10001604/051070000/00 TRANSF.JACKS 0.35 265323-5220313-64987
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2328876/000050/10001599/051069000/00 TRANSF.JACKS 0.35 265324-5220313-64988
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2328876/000060/10118952/206000227G00 EINSCHL.PLAT 0.44 35 16 02.0 E28
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2328876/000060/10118952/206000227G00 EINSCHL.PLAT.0.44 35 16 02.0 E 28
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2328876/000070/10016859/206000671G00/EINSCHL.PLAT.0.40/0.30 35 19 46.0
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2328876/000080/10008851/209200040G00 SINKERS 0.25 PL-F3C E18/22
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2328876/000090/10008695/206688001G01/206688001G00 SINKERS 1431071 0.30/0.25 10008694
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2328876/000100/10116952/209203761G00 SINKERS 0.30/0.20
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2328877/000010/10150258/206001530G00 EINSCHL.PLAT 0.30 35 29 17.0
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2331286/000010/20000746/417093111/03 PLAT FEDER 10 X 25 0.70 200 691AEST 04 E10/12
>