Tra cứu mã HS Code hàng hoá xuất nhập khẩu

HS CODE | Description of goods
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2287495/000030/10101728/203432100G01/203432100G00 SINKERS 0.25 10101727
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2288099/000050/10117522/203439100G01/203439100G00 SINKERS 0.25 10117521
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2288099/000060/10008078/206050000G01/206050000G00 EINSCHL.PLAT 0.20 10008077
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2289798/000010/10101728/203432100G01/203432100G00 SINKERS 0.25 10101727
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2289798/000020/10000231/001500230G00/001500230G00 SINKERS 0140673 0.29 D4.04,0201 F.17/22
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2289798/000030/10103115/206000480G01/20600480G00 SINKERS 0.20 10008032
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2289798/000040/10101752/206689100G01/206689100G00 SINKERS 1432071 E12/18 0.30 10101580
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2289798/000050/10117965/206080204G00 EINSCHL.PLAT 0.44 35 09 04.0 E28
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2289798/000060/10118952/206000227G00 / EINSCHL.PLAT.0.44 35 16 02.0 E 28
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2289798/000060/10118952/206000227G00/EINSCHL.PLAT 0.44 35 16 02.0 E.28
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2289798/000070/10149579/209204241G01/209204241G00 SINKERS 0.30/0.15 10133459
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2290516/000050/10007619/203431100G01/203431100G00 SINKERS 0.20 10007618
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2290516/000060/10101728/203432100G01/203432100G00 SINKERS 0.25 10101727
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2290516/000080/10104781/20600661G01/206000661G00 EINSCHL.PLAT 0.40/0.30 10008050
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2290870/000010/10103485/203433100G01/203433100G00 SINKERS 0.30 10103484
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2290870/000040/10100471/209202336G01/209202336G00 SINKERS 0.20 10017265
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2291380/000010/10118263/209203139G01/209203139G00 SINKERS 0.30/0.20 10118262
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2291380/000020/10142008/209204201G01/209204201G00 SINKERS 0.35/0.20 10132938
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2291942/000010/10162327/209204451G01/209204451G00 SINKERS 0.30/0.20 10136275
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2293119/000010/10008665/206675001G01/206675001G00 SINKERS 1360343 0.30/0.25 10008664
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2293119/000040/20000746/417093111/03417093111/03 PLAT FEDER 40X25 0.70 200 691AEST.04 E10/1
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2293119/000050/20000748/417093131/ PLAT.FEEDER 40X25 0.62 200 690 AEST 04 E4/8
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2294291 / 000040/10112561/209203711G01/209203711G00 SINKERS 0.25/0.15 10112560
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2294291/000010/10100473/209202346G01/209202346G00 SINKERS 0.25 10100868
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2294291/000030/10101104/206625001G01/206625001G00 SINKERS 1241209 0.45/0.25 10008632
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2294291/000050/10117889/203470100G00 / SINKERS 0.30 S 970161164 HC
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2294291/000050/10117889/203470100G00/203470100G00 SINKERS 0.30 S 970161164 HC
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2294291/000060/10000095/001015000G00 SINKERS 0.35 265428-5220313-59894
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2294291/000160/10006739/121013100/00/DZ-SINKERS 0.50 262912-1-162109-2303D1
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2294296/000010/10101328/001501500G00 SINKERS HB 0.49MM D4.04.0168
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2294296/000020/10112327/001502600G00 SINKERS 0.49 HB G1.04.0151
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2294296/000030/10000231/001500230G00 SINKERS 0140673 0.29 D4.04.0201 F17/22
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2294296/000040/10124304/051501050/TRANSF.JACKS 0.24 HB R G1.05.0026 FIN 9
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2294296/000050/10124306/051501070/TRANSF JACKS 0.24 HB L G1.05.0027 FIN 9
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2294296/000060/10123452/071518000/ SOTTOAGO 0.84 HB G1.03.0006
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2294296/000070/10123454/071518001/00/SOTTAOAGO 0.84 LB G1.03.0018
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2296058/000050/10001882/053329000/00 TRANSF JACKS HB 0.25 MLUA 0065 PP
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2296058/000090/10003408/083324003/00 SELECTORS HF 0.41 MLJA 0593 GG NR.3
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2296058/000100/10003409/083324004/00 / SELECTORS HF 0.41 MLJA 0594 GG NR 4
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2296058/000110/10003410/083324005/SELECTORS HF 0.41 MLJA 0595 GG NR5
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2296058/000120/10003411/083324006/00 SELECTORS HF 0.41 MLJA 0596 GG NR.6
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2296058/000130/10003412/083324007/00 SELECTORS HF 0.41 MLJA 0597 GG NR.7
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2296058/000140/10003413/083324008/00 SELECTORS HF 0.41 MLJA 0598 GG NR.8
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2296058/000150/10003414/083324009/00 SELECTORS HF 0.41 MLJA 0599 GG NR.9
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2296058/000160/10003415/083324010/00 SELECTORS HF 0.41 MLJA 0600 GG NR 10
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2296058/000170/10003416/083324011/00 SELECTORS HF 0.41 MLJA 0601 GG NR 11
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2296058/000180/10003417/083324012/00 SELECTORS HF 0.41 MLJA 0602 GG NR.12
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2296058/000190/10003418/083324013/00 SELECTORS HF 0.41 MLJA 0603 GG NR.13
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2296058/000200/10003419/083324014/00 SELECTORS HF 0.41 MLJA 0604 GG NR.14
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2296058/000210/10003420/083324015/00 SELECTORS HF 0.41 MLJA 0605 GG NR .15
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2296058/000220/10003421/083324016/00 SELECTORS HF 0.41 MLJA 0606 GG NR.16
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2296058/000230/10003422/083324100/00 SELECTORS NF NEUTRO 0.41 MLJB 0607 HH
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2297064/000010/20000746/417093111/03/PLAT.FEDER 10X25 0.70 200 691AEST 04 E10/12
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2297064/000020/20000748/417093131/03 PLAT.FEDER 40X25 0.62 200 690 AEST 04 E4/8
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2297064/000040/10007619/203431100G01/203431100G00 SINKERS 0.20 10007618
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2297064/000050/10101728/203432100G01/203432100G00 SINKERS 0.25 10101727
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2297064/000060/10103485/203433100G01/203433100G00 SINKERS 0.30 10103484
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2297064/000080/10103115/206000480G01/206000480G00 SINKERS 0.20 10008032
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2297064/000090/10152842/209204871G01/209204871G00 SINKERS 0.30/0.15 10152842
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2297064/000100/10102718/206000211G00/ EINSCHL PLAT 0.50 35 14 83.0 Z/191112
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2297064/000110/10016859/206000671G00 / EINSCHL.PLAT 0.40/0.30 35 19 46.0
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2297094/000010/10001437/029018100G01/029018100G00 SINKERS 0.30/0.15
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2297094/000020/10117883/20340086G01/203400086G00 SINKERS 0.30/0.20
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2297094/000030/10007619/203431100G01/203431100G00 SINKERS 0.20 10007618
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2297094/000040/10101728/203432100G01/203432100G00 SINKERS 0.25 10101727
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2297094/000060/10104781/206000661G01/206000661G00 EINSCHL.PLAT 0.40/0.30 10008050
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2297094/000070/10008106/206066001G01/206066001G00 EINSCHL.PL.T/14932 0.4/0.3 10008105
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2297094/000080/10101104/206625001G01/206625001G00 SINKERS 1241209 0.45/0.25 10008632
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2297094/000090/10101750/206686101G01/206686101G00 SINKERS 1430979 0.30/0.25 10101555
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2297094/000100/10101751/206687101G01/206687101G00 SINKERS 1430978 0.30/0.20 10101559
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2297094/000110/10008894/209200270G01/209200270G00 SINKERS 0.25 10008893
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2297094/000120/10118263/209203139G01/209203139G00 SINKERS 0.30/0.20 10118262
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2297094/000130/10149579/209204241G01/209204241G00 SINKERS 0.30/0.15 10133459
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2297094/000140/10152842/209204871G01/209204871G00 SINKERS 0.30/0.15 10152841
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2297094/000150/10113124/209264100G01/209264100G00 SINKERS E 18 0.30 10113123
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2297094/000160/10101721/209280101G01/209280101G00 SINKERS 0.30/0.20 10101720
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2297113/000010/10008293/206100871G00/SINKERS 0.30/0.22 1011.2.271 E 18/22
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2297116/000010/10101727/20342100G00/ SINKERS 0.25 S 910184161 HC E24
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2297116/000020/10007619/203431100G01/203431100G00 SINKERS 0.20 10007618
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2304445/000070/10006773/121524000/ DZ-SINKERS 0215470 0.175 U8.04.0014 F.16/26
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2304445/000080/10006750/121504100 DZ-SINKERS 0.175 U6.04.001.7 0215201
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2304445/000090/10006771/121523000/00 DZ-SINKERS 0215460 0.28 U8.04.0013 F.16/26
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2304445/000100/10006820/131501000/00 BLUFF BITS 0215081 0.11 U6 04.009.0 E12/26
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2306336/000010/10001427/029005100G01/029005100G00 SINKERS 0.30/0.16 10001426
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2306336/000020/10102718/206000211G00 EINSCHL.PLAT 0.50 35 14 83.0 Z/19112
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2306855/000050/10102660/053365000/00 TRANS.JACKS 0.25 HB R MLUA 0078 PP F 24/48
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2306855/000060/10117483/203434100G00 SINKERS 0.25 S 910184161H
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2306855/000100/10101467/417093100C03 AUSW PLATINE 0.80 200 688 AEST 08 E10/12
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2309264/000010/10151689/V0-SPEC.112 88-68/05K0001 E12 265 066
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2309340 / 000020 / 10103485 / 203433100G01 / 203433100G00 SINKERS 0.30 10103484
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2309340/000020/10103485/203433100G01/203433100G00 SINKERS 0.30 10103484
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2309340/000030/10141566/209240104G01/209240104G00 SINKERS 0.20 10009195
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2309340/000040/10008740/207811000/00 207811000/00 SINKERS H.2.9 0.25 4727/2
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2309340/000050/10111741/203462100G00/SINKERS 0.25 S 816180162HC
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2310209/000030/10113124/209264100G01/209264100G00 SINKERS E 18 0.30 10113123
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2310751/000010/10008829/207871000G00 SINKERS H.2.9.0.25 012253/2.9 E 18/24
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2310751/000020/10118953/206000217G00 / EINSCHL.PLAT 0.50 35 16 77.0 E24/26
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2310751/000030/10102718/206000211G00 EINSCHL.PLAT 0.50 35 14 83.0 Z/19112
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2310751/000040/10102719/206000221G00 EINSCHL.PLAT.0.44 35 14 84.0 Z/19112
84485190 | PARTS FOR KNITTING MACHINE / 2312566/000010/10101655/246059100C00/NAD.STOESSER 0.50 35 13 07.2 Z/19146
>